07 กุมภาพันธ์ 2567

การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบเอกส...