เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

  • บ้านสำโรงพลัน หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงพลัน 
  • บ้านสำโรงพลัน (บ้านสำโรงธรรม) หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงพลัน 
  • บ้านสำโรงพลัน หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรงพลัน

บ้านสำโรงพลัน หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงพลัน
พิกัด: 14.7167172, 104.351328
Google Maps: https://goo.gl/maps/WTjM6yf4vh7U2wAX8

บ้านสำโรงพลัน (บ้านสำโรงธรรม) หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงพลัน
พิกัด: 14.70610, 104.354481
Google Maps: https://goo.gl/maps/u1JwWy6VVqBP9wUQ8

บ้านสำโรงพลัน หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรงพลัน
พิกัด: 14.717408, 104.356365
Google Maps: https://goo.gl/maps/TyACfUHX3xiXimgA9

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบเอกส...