Webmaster

คุณประหยัด สุภาพ
คุณประหยัด สุภาพ
ผู้อำนวยการ / กรรมการผู้จัดการ
สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
www.multi-smart.com

Messenger: M.Me/K.Prayads | Youtube: YouTube.com/Prayads
องค์ความรู้ทางกฎหมาย
  • พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 | (บทบัญญัติ)
  • พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) | (บทบัญญัติ)
  • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

     ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ...