14 มีนาคม 2567

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
แบบเอกสารต่างๆ

+ ประวัติผู้สมัคร
+ ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า
+ ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง
+ ใบสมัครผู้แทนครู
+ ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า
+ แบบเสนอชื่อผู้ปกครอง
+ แบบเสนอชื่อผู้แทนครู
+ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบเอกส...